Política de privadesa

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE L’ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA TEATRAL EL CENTRU DE CANET DE MAR

D’acord amb la normativa europea de Protecció de Dades i amb el nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) que serà aplicable a partir del 25 de maig de 2018, l’ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA TEATRAL EL CENTRU DE CANET DE MAR, estableix el següent PROTOCOL a fi de donar-hi compliment:

1.- RESPONSABLE
L’ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA TEATRAL EL CENTRU DE CANET DE MAR, Codi Identificació Fiscal G67537118, Adreça postal: Sebastià Cabot, 6, 2on, 1er, 08360 Canet de Mar. Correu electrònic: centru.canet@gmail.com

2.- FINALITATS AMB LES QUALS ES TRACTEN LES DADES
a) Comunicació, mitjançant correu electrònic o correu postal, de les activitats que du a terme l’associació, de la seva situació d’altres temes que considerin d’interès.
b) Facturació dels rebuts corresponents a les quotes de socis domiciliats a entitats financeres pel seu pagament.
Les dades mai seran facilitades ni cedides a tercers, només s’utilitzaran per la comunicació de l’associació amb la pròpia persona.

3.- LEGITIMACIO PER TRACTA LES DADES
La dona la pròpia persona interessada en sol·licitar la pertinença a l’associació com a soci/a.

4.- DESTINATARIS DE LES DADES
a) L’associació que en fa custodia
b) La pròpia persona, en rebre les comunicacions de l’associació.
c) L’entitat financera on la pròpia persona te domiciliada la quota periòdica de soci/sòcia.

5.- DRET DE LA PERSONA
La persona podrà accedir, rectificar i cancel·lar, en qualsevol moment, la cessió de les seves dades per les finalitats exposades en l’apartat 2.
L’accés per modificar les seves dades ho serà mitjançant correu electrònic o correu postal a les següents adreces:
Correu electrònic: centru.canet@gmail.com
Correu postal: ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA TEATRAL EL CENTRU DE CANET DE MAR
Sebastià Cabot, 6, 2on, 1er
08360 Canet de Mar

6.- CONSERVACIO DE LES DADES
Les dades personals de les persones que hagin demanat la pertinença a l’associació seran guardades en un arxiu informàtic i protegit amb clau xifrada d’accés. Periòdicament se’n faran copies de seguretat.
Quan la persona es doni de baixa les seves dades es conservaran durant un termini de sis anys a partir del moment que la pròpia persona ho decideixi i ho comuniqui a l’associació.

7.-RECLAMACIONS
Si consideres que s’han vist vulnerats els teus drets pots interposar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos